INTEGRITETSPOLICY

 

1 – Inledning

Den här integritetspolicyn är gällande för hemsidan www.precosa.se (“Hemsidan”). Syftet med integritetspolicyn är att informera användaren av Hemsidan (”Användaren”) om den personuppgiftsbehandling som Biocodex AB (”BIOCODEX”) utför och som berör Användaren, vilka rättigheter Användaren har med anledning av personuppgiftsbehandlingen samt hur rättigheterna utövas.

2 – Allmänna villkor

Följande bestämmelser är gällande för all personuppgiftsbehandling som utförs av BIOCODEX på Hemsidan, om inte annat särskilt anges i de särskilda villkoren.

Rättsligt regelverk

Som personuppgiftsansvarig behandlar BIOCODEX personuppgifterna på Hemsidan i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”den allmänna dataskyddsförordningen” eller ”GDPR”) samt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”dataskyddslagen”).

Personuppgiftsansvarig

Biocodex OY
Data Privacy Coordinator
Metsänneidonkuja 8
PO Box 52
FI-20101 Espoo, Finland
dataprivacy@biocodex.fi
+358 9 329 59100

Användarens rättigheter

Enligt GDPR har Användaren rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätt att begära rättelse, radering, dataportabilitet och begränsning av behandling, rätt att göra invändningar samt rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

För att utöva sina rättigheter, eller för frågor gällande personuppgiftsbehandlingen ska Användaren kontakta BIOCODEX dataskyddsombud per post eller epost:

Biocodex OY
Data Privacy Coordinator
Metsänneidonkuja 8
PO Box 52
FI-20101 Espoo, Finland
dataprivacy@biocodex.fi
+358 9 329 59100

Datasäkerhet

BIOCODEX vidtar samtliga nödvändiga försiktighetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för Användarens personuppgifter, särskilt i syfte att förhindra förvanskning och skada samt obehörig tillgång för tredje part.

BIOCODEX använder HTTPS-protokoll för Hemsidan. Denna säkerhetsmekanism låter Användaren verifiera identiteten på den hemsida som besöks, tack vare ett certifikat för autentisering som är utfärdat av auktoriserad tredje part. HTTPS garanterar även att information som skickas av Användaren, såsom information som skickas via kontakformuläret, omfattas av sekretess- och integritetsskydd.

3 – Särskilda villkor

Följande bestämmelser gäller särskilt för varje typ av personuppgiftsbehandling som utförs av BIOCODEX på Hemsidan. De beskriver särskilt:

 • ändamålet med behandlingen
 • den rättsliga grunden
 • berörda personer
 • personuppgifterna som behandlas
 • lagringstid
 • mottagare av personuppgifterna

Kontaktformulär

Ändamålet med behandlingen

Användaren kan kontakta BIOCODEX via Hemsidan genom ett kontaktformulär. Personuppgiftsbehandlingen gör det möjligt för BIOCODEX att:

 • ta emot meddelanden;
 • följa korrespondensen med Användaren;
 • fullgöra sina skyldigheter gällande säkerhet av läkemedel.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är BIOCODEX berättigade intresse av att kunna svara på Användarens frågor samt upprätthålla och bibehålla en relation med Användaren på frivillig basis.

Om kommunikationen utgör en del av ramverket för produkt- och patientsäkerhet och Användarens personuppgifter kommer även att användas för att uppfylla reglerna i ramverket.

Personuppgiftsbehandlingen innefattar inte automatiserat beslutsfattande (profilering).

Berörda personer

Personuppgiftsbehandlingen berör alla Användare som kontaktar BIOCODEX via kontaktformuläret på Hemsidan.

Personuppgifter som behandlas

 • ämne och innehåll i meddelandet;
 • e-postadress.

Uppgifterna är obligatoriska för att personuppgiftsbehandlingen ska äga rum. De sparas under en tid som korrespondensen pågår. Om kommunikationen utgör den del av övervakningen av produktsäkerhet och lagringsperioden kommer att bestämmas utifrån den specifika efterföljande behandlingen och dess ändamål.

Mottagare av personuppgifterna

Behörig personal hos BIOCODEX:

 • ansvarig för kommunikation via Hemsidan
 • ansvarig för underhåll av Hemsidan
 • person utsedd att hantera produkt – och patientsäkerhet:

Externt:

 • kommunikationsbyrå

Inga personuppgifter förs ut ur EU.

Prenumeration på nyhetsbrev

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

BIOCODEX erbjuder Användaren att prenumerera på Hemsidans nyhetsbrev, för att få information om aktuella Precosa®-events. Denna behandling av personuppgifter ger BIOCODEX möjlighet till:
– hantering av prenumerationerna;
– utveckling av statistik relaterade till tjänsterna.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är samtycke från berörda personer.

Användaren kan säga upp prenumerationen (och därigenom återkalla samtycket) via en länk i nyhetsbrevet.

Personuppgiftsbehandlingen innefattar inte automatiserat beslutsfattande (profilering).

Berörda personer

Personuppgiftsbehandlingen berör de Användare som väljer att prenumerera på nyhetsbrevet på den e-postadress som angivits.

Personuppgifter som behandlas

 • E-postadress.

Uppgift om e-postadress är obligatorisk för att personuppgiftsbehandlingen ska äga rum. Uppgiften sparas till dess Användaren väljer att säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet.

Mottagare av personuppgifterna

Behörig personal hos BIOCODEX:

 • ansvarig för Hemsidans nyhetsbrev
 • ansvarig för underhåll av Hemsidan

Externt:

 • kommunikationsbyrå

Inga personuppgifter förs ut ur EU.

Hantering av cookies

Hanteringen av cookies är en särskild typ av personuppgiftsbehandling, som är beskriven i vår cookie policy på Hemsidan.

keyboard_arrow_up