Förebygg diarré vid antibiotikabehandling

Antibiotika-associerad diarré (AAD) är en varningssignal för att tarmfloran är i obalans. Precosa är ett probiotisk läkemedel som förebygger AAD hos vuxna och barn.

Precosa innehåller den probiotiska jäststammen, S. boulardii CNCM I-745® som är naturligt tålig mot antibiotika och kan därför ges under pågående antibiotikaterapi.

Den här videon är baserad på Precosas SPC.

Så här fungerar Precosa

Precosa (Saccharomyces boulardii CNCM I-745®) är ett läkemedel som innehåller en unik och helt naturlig probiotisk jäststam som kan förebygga diarré vid antibiotikabehandling.

Precosa förebygger AAD genom att bland annat:

  • blockera toxinreceptorer i tarmen
  • ha en tillväxthämmande effekt mot vissa enteropatogener såsom: Escherichia (E. coli), Shigella, Salmonella och Stafylokocker

Vill du ha mer information om våra produkter?

Referens: Precosa produktresumé, 10/2022.

Precosa (Saccharomyces boulardii, stam CNCM I-745) kapsel, hård 250 mg eller pulver till oral suspension, dospåse 250 mg. Farmakoterapeutisk grupp: Antidiarroika, mikroorganismer. Rx, F. OTC, EF. Indikation Hos vuxna som tillägg till antibiotikabehandling för profylax mot recidiv vid Clostridium difficile-orsakad diarré (endast receptbelagd) eller som profylax mot antibiotikaassocierad diarré. Hos barn från 2 års ålder som profylax mot antibiotikaassocierad diarré. Pulvret i dospåsen kan användas till barn från 2 år och kapsel till barn från 6 år. Behandlingen bör inte pågå i mer än högst 4 veckor. Pulvret i dospåsen rörs ut i vätska eller strös på maten. Precosa ska inte blandas med varma (över 50 °C), iskalla eller alkoholhaltiga drycker eller mat. På grund av risken för luftburen kontamination ska kapslar inte öppnas i patientrummen. Hälso- och sjukvårdspersonal ska använda handskar när probiotika hanteras i samband med administrering. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Allergi mot jäst, särskilt Saccharomyces boulardii. Patienter med central venkateter. Kritiskt sjuka patienter eller patienter med bristfälligt immunförsvar, på grund av risk för fungemi. Varningar: Risk för att utveckla sepsis i samband med bukkirurgiska ingrepp. Särskild uppmärksamhet krävs vid hantering av produkten i närheten av patienter med central venkateter/perifer kateter. Graviditet och amning: Saccharomyces boulardii absorberas ej från mag-tarmkanalen och passerar ej över i modersmjölk. Biverkningar: Mindre vanliga: Allergiska reaktioner, urtikaria, förstoppning, törstkänsla. Ingen känd frekvens: Anafylaktisk reaktion eller chock, angioödem.. Interaktioner: Ska inte administreras samtidigt med antimykotika. Förpackningsinformation: Vissa förpackningar är receptbelagda och subventionerade och vissa receptfria. För fullständig information och mer information om förpackningar, subvention och priser se www.fass.se. Ytterligare information: info@biocodex.se. Texten är baserad på produktresumé 2022-10-20.

keyboard_arrow_up