COOKIE POLICY

 

1 – Inledning

Den här cookiepolicyn är gällande för www.precosa.se (“Hemsidan”). Syftet med cookiepolicyn är att informera användaren av Hemsidan (“Användaren”) om den behandling av information som BIOCODEX AB (“BIOCODEX”) utför med hjälp av cookies, vilket typer av cookies som används och hur Användaren kan motsätta sig användning av cookies.

2 – Allmän information

Vad är en cookie?

En “cookie” är en textfil som placeras på användarens enhet när användaren besöker en hemsida. Cookies är ett viktigt verktyg som gör det möjligt för organisationer och företag att skapa en överblick av hemsidebesökares aktiviteter online.

Cookies är oftast små i storleken och är namngivna. De förs över till användarens webbläsare av den hemsida som besöks. Webbläsaren sparar cookien en viss tid och returnerar den till hemsidan varje gång det sker ett återbesök. Cookies kan på ett enkelt sätt visas och raderas i webbläsaren.

Cookies kan inte orsaka någon skada eftersom den inte innehåller någon körbar kod. Cookies möjliggör viktiga funktioner för hemsidor såsom lagring av kund-ID och navigationsinställningar, tillåter spårning av besökarens aktivitet för statistiska eller marknadsföringsändamål, etc.

Med cookies kan dock tillräckligt mycket information lagras som gör det möjligt att identifiera en användare utan hans eller hennes samtycke och i vissa fall kan informationen användas för att profilera användare. Det är därför viktigt att hanteringen av cookies sker under kontrollerade former och inom ramen för dataskyddslagstiftningen.

Typer av cookies

Cookies kan generellt sett delas in i tre olika kategorier utifrån: ursprung, livslängd och ändamål.

Ursprung

Förstapartscookies – Dessa cookies placeras på besökarens enhet direkt av den hemsidan som besöks.

Tredjepartscookies – Dessa cookies placeras på besökarens enhet av tredje part, såsom en annonsör.

Varaktighet

Sessionscookies – Dessa cookies är temporära och förfaller när webbläsaren stängs ned eller när besöket på hemsidan avslutas.

Varaktiga cookies – De här kategorin inkluderar alla cookies som finns kvar på besökarens enhet till dess att de raderas. De kan raderas manuellt eller automatiskt (beroende på cookiens utgångsdatum eller vid tidpunkten när browserns stängs ned om den är konfigurerad på sådant vis).

Ändamål

Strikt nödvändiga cookies – Dessa cookies gör hemsidan användbar genom att tillhandahålla grundläggande funktioner som sidnavigering, tillgång till säkra delar av hemsidan eller lagring av objekt i en varukorg. Hemsidan kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Funktionella cookies – Dessa cookies gör så att hemsidan kan spara information om hur hemsidan ska bete sig eller visas, såsom det språk som besökaren har valt eller i vilken region som besökaren befinner sig i.

Statistiska cookies – Genom insamling av information och kommunikation hjälper dessa cookies hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, såsom vilka sidor som besöks och vilka länkar som används. Målet är att i efterhand kunna förbättra hemsidan. Även om dessa cookies är till för att används av hemsidans ägare kan de komma från tredje part som i sin tur spårar besökaren för marknadsföringsändamål.

Marknadsföringscookies – Dessa cookies spårar användarens aktivitet online, för att hjälpa t.ex. annonsörer att publicera mer relevanta annonser. Dessa cookies kan dela med sig av information till andra organisationer eller annonsörer. De är varaktiga och kommer nästan alltid från tredje part

3 – Allmänna villkor

Hanteringen av cookies på Hemsidan utgör en personuppgiftsbehandling. Följande bestämmelser är gällande för alla cookies som förekommer på Hemsidan, om inte annat särskilt anges i de särskilda villkoren.

Rättsligt regelverk

Som personuppgiftsansvarig behandlar BIOCODEX cookies på Hemsidan i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”den allmänna dataskyddsförordningen” eller ”GDPR”) samt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”dataskyddslagen”) och lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”).

Personuppgiftsansvarig

Biocodex OY
Data Privacy Coordinator
Metsänneidonkuja 8
PO Box 52
FI-20101 Espoo, Finland
dataprivacy@biocodex.fi
+358 9 329 59100

Berörda personer

Behandlingen av information berör alla Användare av Hemsidan.

Mottagare av personuppgifterna

Behörig personal hos BIOCODEX:

  • marknadsavdelningen
  • IT-avdelningen (som handhar underhåll av Hemsidan)

Externt:

  • kommunikationsbyrå
  • tredje part som erhåller uppgifter via cookies

Användarens rättigheter

I enlighet med GDPR och LEK får Hemsidan lagra cookies på besökarens enhet endast om de är strikt nödvändiga för funktionaliteten. Användande av andra typer av cookies kräver Användarens samtycke.

Webbläsarinställningar

Användaren kan förhindra placering av cookies på sin enhet eller radera befintliga cookies genom inställningen på sin webbläsare. Användaren hittar instruktioner för hantering av cookies i hjälp-sektionen på sin browser. Det är dock värt att notera att avstängning av cookies i webbläsaren kan medföra att Hemsidan och andra hemsidor inte fungerar korrekt.

Parameterinställning på Hemsidenivå

Vid det första besöket på Hemsidan måste Användaren göra sina val gällande cookies i en cookiebanner, innan fortsatt navigering på Hemsidan. Lagring av cookies sker endast om Användaren gett sin accept. Användaren kan acceptera eller motsäga sig cookies, antingen globalt eller för varje tjänst. Användaren kan i efterhand när som helst ändra sina val genom att aktivera cookiebannern.

Rättslig information

Enligt GDPR har Användaren rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätt att begära rättelse, radering, dataportabilitet och begränsning av behandling, rätt att göra invändningar samt rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

För att utöva sina rättigheter, eller för frågor gällande personuppgiftsbehandlingen ska Användaren kontakta BIOCODEX dataskyddsombud per post eller e post:

Biocodex OY
Data Privacy Coordinator
Metsänneidonkuja 8
PO Box 52
FI-20101 Espoo, Finland
dataprivacy@biocodex.fi
+358 9 329 59100

Datasäkerhet för personuppgifter

BIOCODEX vidtar samtliga nödvändiga försiktighetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för Användarens personuppgifter, särskilt i syfte att förhindra förvanskning och skada samt obehörig tillgång för tredje part.

BIOCODEX använder HTTPS-protokoll för Hemsidan. Denna säkerhetsmekanism låter Användaren verifiera identiteten på den hemsida som besöks, tack vare ett certifikat för autentisering som är utfärdat av auktoriserad tredje part. HTTPS garanterar även att information som skickas av Användaren, såsom information som skickas via kontakformuläret, omfattas av sekretess- och integritetsskydd.

4 – Särskilda villkor

Följande bestämmelser beskriver de cookies som används på Hemsidan. Information om tredjepartscookies finns tillgänglig via cookiebannern.

Förstapartscookies

Ändamål

BIOCODEX använder interna cookies som är nödvändiga för att Hemsidan ska fungera korrekt.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att uppnå BIOCODEX berättigade intresse av att Hemsidan ska fungera samt att upprätthålla och bibehålla en relation med Användaren.

Beskrivning av cookies

Cookienamn Function Varaktighet
_icl_current_language Memorera språkpreferens 1 dag
tartaucitron Lagring av samtycke till cookies 1 år

Tredjepartscookies

Ändamål

BIOCODEX använder tredjepartscookies för att förbättra Hemsidan och Användarens upplevelse.

Rättslig grund

Behandlingen kräver Användarens samtycke.

Funktioner som använder cookies

  • Mätning av antal besökare på Hemsidan (Google Analytics)
  • Marknadsföringsanalys (Google Tag Manager)
keyboard_arrow_up