Viktigt att veta innan du använder Precosa

Läs bipacksedeln innan användning och kontakta ditt apotek eller din läkare om du behöver mer information eller råd.

Graviditet och amning

Du kan ta Precosa även om du är gravid eller ammar. Precosa tas inte upp i kroppen och kan därför inte påverka fostret. Precosa går inte heller över i modersmjölken.

Använd inte Precosa
 • om du är allergisk mot jäststammen (Saccharomyces boulardii, jäst eller något annat innehållsämne (laktosmonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid, färgämne E 171).
 • om du har en central venkateter inopererad.
 • om du har nedsatt immunförsvar eller om du är inlagda på sjukhus (på grund av allvarlig sjukdom eller förändrat/försvagat immunsystem).
 • Dospåsen innehåller fruktos och sorbitol.

Barn

Precosa kapslar ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.
Precosa dospåsar ska inte ges till barn under 2 år utan läkarens ordination.

Föräldrar/vårdare ska omedelbart kontakta läkare om de misstänker uttorkning orsakad av diarré hos barn, eftersom den kan vara ett allvarligt tillstånd särskilt hos yngre barn. Symtom på uttorkning är: barnet är trött, orkar inte leka, är inte aktivt, vill bara sova och är ointresserat av omgivningen.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Precosa
orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna (som rapporterats hos färre än 1%) är: allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning och törst.

Kontakta läkare
 • om du får svår diarré som inte förbättras efter 2–3 dagar trots behandling med Precosa.
 • om du har feber.
 • om du har blodiga eller slemmiga avföringar.
 • vid symtom på uttorkning orsakad av diarré som kraftig törst eller muntorrhet. Barn kan uppvisa andra symtom på uttorkning som att barnet är trött, orkar inte leka, är inte aktivt, vill bara sova och är ointresserat av omgivningen.
 • Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får symptom på anafylaktisk reaktion, chock eller angioödem: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

Dosering och förvaring

Dosering

Precosa dospåsar – för vuxna och barn över 2 år
Vuxna: 2 dospåsar till morgonen och 2 dospåsar till kvällen.
Barn över 3 år: 1 dospåse på morgonen och 1 dospåse på kvällen.
Barn 2 till 3 år: 1 dospåse dagligen.

Precosa kapslar – för vuxna och barn över 6 år
Vuxna: 2 kapslar till morgonen och 2 kapslar till kvällen.
Barn över 6 år: 1 kapsel på morgonen och 1 kapsel på kvällen.

 • Påbörja behandling med Precosa samtidigt som du börjar ta antibiotika eller inom de närmaste 2-3 dagarna (48-72 timmar) efter första dosen av antibiotika.
 • Fortsätt att ta Precosa minst 3 dagar efter avslutad antibiotikabehandling men inte längre än 4 veckor.
Tips och råd vid dosering
 • Precosa kan tas med eller utan mat.
 • Precosa dospåsar med pulver (tuttifrutti-smak) att blanda med mat eller dryck.
 • Blanda inte Precosa med iskalla eller varma/heta drycker (över 50° C), alkoholhaltiga drycker eller mat.

Förvaring
 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
 • Precosa är fuktkänsligt och ska förvaras i rumstemperatur vid högst 25° C.
 • Använd före utgångsdatum som anges på förpackningen.
 • Precosa ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används.
Precosa kapslar och dospasar

Precosa produkter

Precosa är ett probiotiskt läkemedel som kan förebygga antibiotika-associerad diarré och obalans. Den innehåller en unik jäststam som är naturligt tålig mot antibiotika och kan därför tas samtidigt som antibiotikakuren. Precosa finns som kapslar eller som pulver i dospåsar.

keyboard_arrow_up